Privacybeleid

Wenoow BV, gevestigd aan Landgoed Plattenberg Amersfoortseweg 38 3951 LC Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Contactgegevens:

https://wenoow.com/contact

Wenoow B.V. Landgoed Plattenberg Amersfoortseweg 38 3951 LC Maarn

De Functionaris Gegevensbescherming van Wenoow BV is te bereiken via het contact formulier zoals weergegeven op de website. Start uw vraag dan met het woord PRIVACY zodat we duidelijk kunnen zien dat dit om een privacy gerelateerd onderwerp gaat.

Het algemene support email adres is het email adres waarvan de aanmelding bij Wenoow is ontvangen per email en waarmee de aanmelding is bevestigd. Teven is dit het email adres waarvan een inlogcode wordt ontvangen bij het inloggen in Wenoow.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wenoow BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (wordt gecombineerd gebruikt als gebruikersnaam binnen Wenoow om je identiteit weer te geven binnen Wenoow)
  • Adresgegevens (wordt alleen gebruikt voor registratie en factureringsdoeleinden en niet binnen Wenoow tenzij je dit zelf kenbaar maakt)
  • Telefoonnummer (wordt niet binnen Wenoow gebruikt tenzij je dit zelf kenbaar maakt en wordt alleen op de website in het contact formulier gevraagd)
  • E-mailadres (wordt gebruikt voor email contact vanuit Wenoow voor registratie en support doeleinden en wordt niet binnen Wenoow gebruikt tenzij je dit zelf kenbaar maakt)
  • IP-adres (wordt alleen gebruikt om eventueel een gebruiker die zich misdraagt en handelt in strijd met de voorwaarden zoals gesteld een IP-ban op te leggen, zodat dat IP-adres niet meer kan worden gebruikt. Tevens wordt het IP-adres voor security doeleinden gebruikt en niet binnen Wenoow)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel binnen Wenoow aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
    • Voor- en achternaam (wordt gecombineerd gebruikt als zichtbare gebruikersnaam binnen Wenoow om je identiteit weer te geven binnen Wenoow)
    • Gebruikersnaam (wordt gecombineerd gebruikt met een unieke door Wenoow gegenereerde ID als niet zichtbare gebruikersnaam binnen Wenoow voor technische en security doelleinden)
    • Internetbrowser en apparaat type (wordt alleen gebruikt voor technische doeleinden om Wenoow op elk apparaat en browser responsive te kunnen gebruiken)
    • Bankrekeningnummer (wordt alleen gebruikt voor registratie en factureringsdoeleinden en niet binnen Wenoow)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wenoow BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Ras/geslacht (we vragen NIET naar je ras/geslacht maar bieden je de mogelijkheid om een pasfoto van jezelf op te nemen in je profiel waarmee iemand kan zien hoe je eruitziet)
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier of algemene support email adres zoals vermeld op de website dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wenoow BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Wenoow BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wenoow BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wenoow BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wenoow BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wenoow BV verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wenoow BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wenoow BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wenoow BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het algemene support email adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wenoow BV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wenoow BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van SSL versleuteling om de verbindingen te beveiligen en Multi Factor Authenticatie (MFA) door middel van een gegenereerde code die gebruikers krijgen toegestuurd op moment van inloggen. Data wordt opgeslagen in een database op de servers van Wenoow BV. Bij opslag wordt data nogmaals extra versleuteld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contact formulier of algemene support email adres.